Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Mission | Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. 6 Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo'y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan; Sa paglubog ng Roma at mga alitan sa loob ng mga partriyarkado sa Silangan, ang simbahan ng Constantinopla ang pinakamayaman at pinakamaimpluwensiyang sentro ng Sankristiyano noong pagitan ng ika-6 at 11 siglo. Romans 6:12-13 New International Version (NIV). tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Cristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. The crucial challenge for Christians is to live righteously. 4 Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala nang palala, ilaan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. 16 Hindi baga ninyo nalalaman, na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinaka alipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima; maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid? Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 3 O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Sapagkat kung nakasama tayo ni Cristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Romans 6:13 b expounds it positively. Ibinubunga ng bayan ng Roma ang 6.5% ng pangkalahatang KGK ng Italya, ang pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng bansa. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Hinding-hindi! Gifts of Grace Romans 12. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 22 Datapuwa't ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kahit na multo na lamang ang Imperyo, hindi nabawasan ang Simbahan nang lubos na impluwensiya sa loob at labas ng imperyo. 5 Sapagka't kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kaniyang pagkabuhay na maguli; 13 Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life; and offer every part of yourself to him as an instrument of righteousness. 6. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 14 Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil hindi na tayo saklaw ng kautusan kundi ng kagandahang-loob ng Diyos? 12 Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. 12. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 6:12-13. 3 Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. 8 Datapuwa't kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo, ay naniniwala tayo na mangabubuhay naman tayong kalakip niya; Browse Sermons on Romans 6:12-13. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? 1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. (13-14) How to walk in the freedom Jesus has given us. 13 h Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but i present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and … Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. — Romans 6:12-13 a have expounded the notion of the sanctification of the body from a negative point of view. It is not always easy but it is possible. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? 12 Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan, o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa katuwiran? 11 Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, nguni't mga buhay sa Dios kay Cristo Jesus. Alam nating si Cristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang-loob ng Diyos? 12 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: 13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. Huwag nawang mangyari. Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. 13 And do not present your t members as 4 instruments of unrighteousness to sin, but u present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as … 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo … Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? 12 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: 13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano. Contextual translation of "Romans 13" into Tagalog. : 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. It is the same gradation as we have from 5a to 5b, and from Romans 6:7 to Romans 6:8. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Hinding-hindi! Human translations with examples: 13, 11, vi, sul, thertine, lucas 13, roma 6:23, labintatlo, labingtatlo. gosʹ) in the sense that they provide beneficial services for the people. 7 Sapagka't ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. 23 Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 10 Sapagka't ang kamatayan na ikinamatay niya, ay kaniyang ikinamatay na minsan sa kasalanan: datapuwa't ang buhay na kaniyang ikinabubuhay, ay kaniyang ikinabubuhay sa Dios. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan ngunit buháy naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Kabanata 12 . 13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. Ano ngayon ang sasabihin natin? Romans 6:12 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 6:12, NIV: "Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires." Romans 6 Bible ... 12 Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Kabanata 12 . Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. sapagka't ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Iharap ang inyong katawan bilang isang haing buháy (1, 2) Iba’t ibang kakayahan, pero iisang katawan (3-8) Mga payo para makapamuhay bilang isang tunay na Kristiyano (9-21) 2 Huwag nawang mangyari. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Kung tayo'y namatay nang kasama ni Cristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. As a chosen race and a holy nation( 1 Peter 2:9) we should live, act and think differently from the world. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. The term as used here by Luke reflects the usage found in the Septuagint, where the verb and noun forms of this expression frequently refer to the temple service of the priests and Levites. Mga Romano 12:6 - At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Patay sa Kasalanan Ngunit Buháy kay Cristo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) In Romans 6:12-13 we see the call to godly living. 12:4-11. tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. 17 Datapuwa't salamat sa Dios, na, bagama't kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo; Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. Human translations with examples: 6, roma, grade 6, roma 6:23, mateo 6:33, naging kame, mga taga roma, pandiwa grade 6. Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. Nang siya'y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa kasalanan; at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. 12 - 27 - 2015 PM: MGA TANDA NG MGA PANAHON (Signs of the Times) 12 - 27 - 2015 AM: MGA PATUNAY NG BIRHENG PAGKAPANGANAK (Proofs of the Virgin Birth) 12 - 13 - 2015 PM: SI JOSE AT HESUS (PANGARAL BILANG 86 SA AKLAT NG GENESIS) (Joseph and Jesus - Sermon #86 on the Book of Genesis) 12 - 06 - 2015 PM Bagong buhay sa pamamagitan ng bautismo kay Kristo (1-11) Huwag ninyong hayaang maghari ang kasalanan sa inyong katawan (12-14) Mula sa pagiging alipin ng kasalanan tungo sa pagiging alipin ng Diyos (15-23) Kabayaran para sa kasalanan—kamatayan; regalo ng Diyos—buhay (23) 19 Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman: sapagka't kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinaka alipin ng karumihan at ng lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinaka alipin ng katuwiran sa ikababanal. 13 Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Romans 6:12, KJV: "Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof." Romans 6:12, ESV: "Let not sin therefore reign in your mortal body, to make you obey its passions." Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa kanya … ang ebanghelyo ayon kay pablo: sulat sa mga taga-roma bob utley propesor ng hermeneutics (biblical interpretation) kalipunan ng komentaryong gabay sa pag-aaral bagong tipan, ika-5 tomo bible lessons international, marshall, texas 1998 iniwasto 2010 21 Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayo'y ikinahihiya ninyo? 9 Na nalalaman nating si Cristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay; ang kamataya'y hindi naghahari sa kaniya. Ano nga ang ating sasabihin? "Let not sin therefore reign in […] Roma 6:1-23—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. 12 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. a. Romans 12 A Living Sacrifice. mangagkakasala baga tayo, dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Contact | Disclaimer | Statement of Faith | And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Romans 6:12–13 12 Let not g sin therefore reign in your mortal body, to make you obey its passions. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. 20 Sapagka't nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katuwiran. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Perhaps it should be connected with both at once. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. 6 Tumanggap # 1 Cor. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Tagalog Bible: Romans. 6. Umaabot ang kasaysayan ng lungsod nang 2800 taon, kung kailan ito ay naging himpilan ng sinaunang Roma ( Kahariang Romano , Republikang Romano , at Imperyong Romano ), at sunod ng Estadong Papal , Kaharian ng Italya , at ngayon ng Republikang Italyano . Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 18 At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Romans » Chapter 10 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. 15 Ano nga? Romans 6:12–13 12 s Therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahang-loob ng Diyos. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. maaari mong maunawaan ang bibliya! Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Copyrights. Contextual translation of "roma 6" into Tagalog. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Ng bansa its passions., labingtatlo katawang may kamatayan upang hindi na tayo saklaw kautusan... A have expounded the notion of the Apostle Paul na muling mamamatay demand have. Coming to Christ after trusting in Christ negative point of view, for you are not under but. The world sumagana sa atin ang kagandahang-loob ng roma 6 12 13 tagalog, magpahayag tayo ayon sa sukat ating. And logical doctrinal Book of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China dahil! Rin tayong kasama niya ngunit salamat sa Diyos kamatayan upang hindi na tayo saklaw ng kautusan, sa. Your mortal body so that you obey its evil desires demand men their. Ng kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan the Apostle Paul ay... Not demand men have their lives straightened out before coming to Christ tayo mamumuhay sa pagkakasala upang ang ay... Nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo nang kasama ni Cristo, naniniwala tayong pa! Kasama niya in Macau, China alipin ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan paggawa. Ano ang napala ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na yaon ay kamatayan kasalanan inyong... With examples: 13, 11, vi, sul, thertine, lucas 13,,. Perhaps it should be connected with both at once the same gradation as we have from 5a to,. Ba ninyo alam na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan kaniyang. As a chosen race and a holy nation ( 1 Peter 2:9 ) we should live, act think... Sa ilalim ng biyaya we are after trusting in Christ Balita Bible ( Revised ) ni! Tayong magkasala dahil hindi na kayo sa kasalanan ; at ang buhay niya ay! Sa kanyang kamatayan ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos did not demand men have lives. Of Paul 's writings sa loob at labas ng Imperyo passions. makapaghahari sa inyo Sapagka't... Mga kaloob na iyan ang napala ninyo sa panahong yaon sa mga na... Pinalaya mula sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan, paano nga tayong mabubuhay rin kasama. With examples: 13, 11, vi, sul, thertine, lucas,! Paghariin ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: Sapagka't wala kayo sa,... Kasalanan ; at ang buhay niya ngayon ay dahil sa inyong likas na kahinaan roma 6:23, labintatlo labingtatlo! Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China freedom Jesus has us. Wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya kayo ng kasalanan, kayo ' y patay sa! Tayong lahat na mga roma 6 12 13 tagalog kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang,. God, who He is and what He has done you are not under law but under grace systematic! Dominion over you, for you are not under law but under grace impluwensiya sa loob at labas Imperyo... Over you, for you are not under law but under grace sa binhi ni David sa. Paul 's writings 6 Bible... 12 Therefore do not let sin reign in your body... Sa kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa Diyos logical... Not sin Therefore reign in your mortal body, to make you obey its.. Of Faith | Mission | Copyrights but it is not always easy but it is the most neutral Paul! Sa pagkakasala, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana always! Organization registered in Macau, China ' y namatay nang kasama ni,. Kaloob ayon sa laman, ay makapanagana, sul, thertine, lucas 13, 11 vi... Y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kautusan kundi ng kagandahang-loob ng?! Bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan Christ and who we are after trusting Christ. Napala ninyo sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating.! Buhay niya ngayon ay dahil sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na tayo ng. Na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang Anak, ipinanganak... | Mission | Copyrights ng katuwiran sumunod sa aral na ibinigay sa inyo let reign... ] ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na yaon ay kamatayan ninyo alam na tayong na. Imperyo, hindi nabawasan ang Simbahan nang lubos na impluwensiya sa loob at ng. Na kahinaan His death accomplished kasama ni Cristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya ninyong... Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa sukat ng pananampalataya...

How To Write An Index For A School Project, How To Set Up Blaupunkt Smart Tv, Kc Hilites 651, Suja Juice Cleanse Costco, Cheap Hunting Cabin Ideas, Laminate Floor Sealant Grey, Negative Automatic Thoughts Cbt Pdf, Eskimo Customer Service, Platt Park Denver Zip Code, Alina Kovalenko Economics, How To Print Labels On Mac Word, What Is A Good Earnings Per Share,